0

Bugün bir arkadaşımın isteği üzerine yazdığım stored procedure’ü paylaşmak istiyorum.

Belirttiğiniz Database içerisindeki ister spesific table’ın, ister bütün table’ların column collation’larını değiştirmenize yarayan bir SP’yi paylaşıyorum. Örneğin yazılım departmanından bir developer sizden TestDB database’indeki bütün table’lardaki column collation yapısı “Turkish_CI_AS” olanları “Latin1_General_CI_AS” olarak değiştirmenizi isteyebilir.

Bu tarz isteklerin herzaman ufak boyutlu database’ler üzerinden gelmeyeceğine biliyoruz. Manuel olarak yapmak schema yapısı çok kapsamlı olan database’lerde çok can sıkıcı hal alabilir. Yazdığım bu SP’nin bu şekilde gelen case’lerde işinize yarayacağını düşünüyorum.
Yapmanız gereken değiştirilmesini istediğiniz collation yapısı ile değiştirilecek collation yapısını Database ismi ile belirtmektir. Output olarak alter scriptlerini listeleyecektir.
/*
EXEC [master].[dbo].[sp_ChangeColumnCollation]
   @Database = 'TestDB',
   @Table = 'TestTable', --Optional
   @CurrentCollation = 'Turkish_CI_AS',
   @NewCollation = 'Latin1_General_CI_AS'
*/

USE [master]
GO

CREATE PROC [dbo].[sp_ChangeColumnCollation]
      @Database     NVARCHAR(50),
      @Table       NVARCHAR(50) = NULL,
      @CurrentCollation NVARCHAR(50),
      @NewCollation   NVARCHAR(50)
AS
SET NOCOUNT ON
DECLARE @ColumnName    NVARCHAR(50),
    @ColumnDataType  NVARCHAR(10),
    @ColumnDataLength NVARCHAR(50),
    @IsNullable    NVARCHAR(10),
    @Collation     NVARCHAR(50),
    @SchemaName    NVARCHAR(50),
    @TableName     NVARCHAR(50),
    @SQL        NVARCHAR(MAX)

SET @SQL = 
  'SELECT
        a.[name]   AS [Table]
        ,e.[name]   AS [Schema]
        ,b.[name]   AS [Column]
        ,b.[collation] AS [Collation]
        ,c.[name]   AS [ColumnDataType]
        ,b.[prec]   AS [ColumnDataLength]
        , CASE WHEN b.isnullable = 1 THEN ''NULL''
           WHEN b.isnullable = 0 THEN ''NOT NULL''
         END     AS [IsNullable]
       FROM ' + @Database + 
  '.sys.sysobjects a
        INNER JOIN ' + @Database + 
  '.sys.syscolumns b
            ON a.[Id] = b.[Id]
        INNER JOIN ' + @Database + 
  '.sys.systypes c
            ON c.[xtype] = b.[xtype]
        INNER JOIN ' + @Database + 
  '.sys.tables d
            ON a.[id] = d.[object_id]
        INNER JOIN ' + @Database + 
  '.sys.schemas e
            ON d.[schema_id] = e.[schema_id]
       WHERE a.[type] = ''U''
        AND b.[collation] = ''' + @CurrentCollation + ''''

IF @Table IS NOT NULL
BEGIN
  SET @SQL = @SQL + ' AND a.[Name] = ''' + @Table + ''''
END     

DECLARE @CollationCursor CURSOR 

SET @SQL = 'SET @CollationCursor = CURSOR FORWARD_ONLY STATIC FOR '
  + @SQL + ' ; OPEN @CollationCursor'

EXEC sp_executesql @SQL,
   N'@CollationCursor CURSOR OUTPUT',
   @CollationCursor OUTPUT  

      FETCH NEXT FROM @CollationCursor INTO @TableName,
                         @SchemaName,
                         @ColumnName,
                         @Collation,
                         @ColumnDataType,
                         @ColumnDataLength,
                         @IsNullable

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  PRINT 'ALTER TABLE ' + @Database + '.'
  + @SchemaName + '.'
  + @TableName + ' ALTER COLUMN '
  + @ColumnName + ' '
  + @ColumnDataType + '('
  + @ColumnDataLength + ') COLLATE '
  + @NewCollation + ' ' + @IsNullable

  FETCH NEXT FROM @CollationCursor INTO @TableName,
  @SchemaName,
  @ColumnName,
  @Collation,
  @ColumnDataType,
  @ColumnDataLength,
  @IsNullable
END

  CLOSE @CollationCursor
  DEALLOCATE @CollationCursor
GO

 

Leave a Reply